Nyheder fra Bestyrelsen

Kære medlemmer af Graasten Sejlforening

Den planlagte ordinære generalforsamling  er pr. dags dato d. 13-03-2020 udskudt pga. COVID-19 udbrud i Europa inkl. Danmark. Foreningen følger regeringens retningslinier og udskyder Generalforsamlingen. Ny dato for ordinær generalforsamling bliver publiceret her på hjemmesiden snarest muligt.

Med Sejler Hilsen

Bestyrelsen

 

Tid: UDSKUDT!

Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Jens Lorenzen

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse :

Følgende er på valg:

Formand (Jens Lorenzen, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Gert Schumann, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Vakant)

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter:

Vedtægter Gråsten Sejlforening

Forslag til ændring af vedtægter:

Regnskab 2019 og Budget 2020:

Regnskab 2019

Budget 2020