Nyheder fra Bestyrelsen

Pr. dags dato d. 23-02-2018 indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag d. 21 marts 2018

Tid: d. 21.03.2018 kl. 17:00

Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Thomas Lyhne

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse :

Følgende er på valg:

Formand (Thomas Lyhne modtager ikke genvalg)

Sekretær (Thomas Asmussen modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Peter Moisen modtager genvalg)

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter:

Vedtægter Gråsten Sejlforening

Forslag til ændring af vedtægter:

Original Tekst:

§ 5 KONTINGENT

 Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

Klubbens bestyrelse er fritaget for kontingent.

 Ændret Tekst:

§ 5 KONTINGENT

 Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter af GSF bestyrelse tildeles en omkostnings godtgørelse svarende til kontingentet.

Regnskab 2017 og Budget 2018:

GSF Regnskab 2017

GSF Budget 2018